Tag: tranh Cửu Ngư Quần Hội

Tranh Cửu Ngư Quần Hội

Cá chữ Hán là “ngư” , âm đọc là ” Yu” đồng âm với “dư” (dư dả). Do vậy, cá biểu trưng cho sự dư